Contact

Postadres

Manege Wittebrug

St. Hubertusweg 21

2597 JH Den Haag††

 

Indien u vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.

070-3540523

 

Eigenaars

Hans Burik & Joke Burik

 

Email: info@manegewittebrug.nl

 

U kunt natuurlijk ook eventjes langskomen, u bent van harte welkom.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08.00 t/m 22.30 uur

 

Zaterdag

08.00 t/m 17.30 uur

 

Zondag

08.00 t/m 13.30 uur

 

 

Bankgegevens

NL76 INGB 0002952108

NL12 RABO 0115875069

 

Kvk-nummer: 76899594

 

Privacy Verklaring

 

Manege Wittebrug ††††††††

 

Manege Wittebrug hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

         Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

         Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;

         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege Wittebrug zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege Wittebrug

St. Hubertusweg 21
2597 JH Den Haag

070-3540523
info@manegewittebrug.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

         Het leveren van diensten die u van ons afneemt;

         Het afwikkelen van betalingen;

         Het samenstellen van een nieuwsbrief;

         Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;

         Het kunnen benaderen voor afgelastingen;

         Het sturen van post.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

         Voornaam

         Tussenvoegsel

         Achternaam

         Adres

         Postcode

         Telefoonnummer

         E-mailadres

         Geboortedatum

         Bankgegevens

         Medische gegevens van ruiter(s)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

  • Ons softwareprogramma Manegeplan
  • Microsoft in Office365 en Microsoft Azure
  • Verzending magazine Manegeruiter

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiŽle administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beŽindiging van inschrijving verwijderd.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld;

         Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

         We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;

         We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

         Al onze medewerkers zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.